close
Miskolci Egyetem
Turizmus-vendéglátás
Miskolci Egyetem
Miskolci Egyetem

Az alapképzési szak megnevezése: turizmus-vendéglátás (Tourism and Catering)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA),
− szakképzettség: közgazdász turizmus–vendéglátás alapképzésiszakon
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Catering

Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit

  • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit
  • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
  • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül
  • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

 

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi,
társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.

Az alapfokozat birtokában a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon végzettek ismerik:

− a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, annak kapcsolódó ágazatait
(szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés,rendezvényszervezés),
− a vendéglátás elveit és gazdaságtanát,
− a turizmus szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit,
− a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét,
− a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős  létesítmények) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket,
− a turisztikai szolgáltatások folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és a legfontosabb vonatkozó jogszabályi előírásokat,
− a turizmussal kapcsolatos közösségi és non profit tevékenységeket,  államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális kapcsolódásukat, a turizmus hazai és nemzetközi intézményrendszerét,
− a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti és jogi vonatkozásokat,
− a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás, menedzsment, kontrolling, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit,
− a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenység – például szálláshelyek, vendéglátás, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés – működését, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait.

Az alapfokozat birtokában a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

− az egyes turisztikai szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök ellátására,
− a turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására,
− többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra, nemzetközi turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az informatikai ismeretek alkalmazására,
− a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, információszervezési és meggyőzési technikák alkalmazására,
− a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák hatékony kezelésére, különös figyelemmel az interkulturális konfliktusok lehetőségeire,
− a turizmus fejlesztésével kapcsolatos érdekkonfliktusok kezelésére.

Rendelkeznek az adott szervezettípusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, együttműködési képességgel, képesek önálló karrierépítésre, a tapasztalati úton vagy
szervezett továbbképzés keretében szerzett ismeretek hasznosítására.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretek:

– közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kredit
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció,szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök;
– társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit
EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;
– szakmai törzsanyag: 70-90 kredit
a turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, továbbá választható szakirányok, amelyek a szakmai törzsanyaghoz, a turizmus vagy a vendéglátás ismeretköreihez kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek.

Szakmai gyakorlat:
Az alapképzési szakon egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni.
Idegennyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga – amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható – vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Tanulj a Miskolci Egyetemen!

Képzés ideje

8 félév

Képzési típus

Alapképzés

Oklevél típusa

Oklevél

Képzés helye

Miskolc

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges

További képzések

10,000+ képzés közül választhatsz az ország bármelyik intézményében